Texts

Reflex stone

 

 

 

 

fig. Giacobbe Giusti, aluminum work